Obchodné podmienky

Výhrada vlastníctva
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho zaplatením tovaru.
 
Minimálne množstvo
Minimálne objednacie množstvo tovaru je 1 ks, pokiaľ v popise položky nie je uvedené inak. 
 
Dodanie predmetu kúpy
Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode domenicocigar.com. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou, alebo na mieste pri dodávke. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu alebo poštou (podľa želania zákazníka). Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.

Tabakové výrobky je možné odobrať výlučne osobne, nakoľko sa na ne vzťahuje zákaz zásielkového predaja !!!

Cena prepravy v SR :

Cena prepravy mimo SR  :

Dodacie lehoty:

Kuriérskou službou
Slovensko 1-2 pracovné dni
Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, 1-3 pracovné dni
Poľsko - 2-3 pracovné dni
 
Dodanie poštou
+ 1 až 3 dni naviac oproti kuriérskej službe
 
Predávajúci sa zaväzuje :

 
Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 
Reklamačný poriadok
Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zjavných a na povrchu obalu zásielky viditeľných poškodeniach, (ale aj pri zjavných a vo vnútri zrejmých čiastočných stratách zásielky), tieto poškodenia ihneď hlásiť. O rozsahu poškodenia, alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať.
 
Príjemca po spísaní reklamačného protokolu doručovateľom bez odkladu písomne kontaktuje predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené škody, t.j. musí oznámiť o aké škody, poškodenia ide a ako sa prejavujú.
 
Predávajúci nie je zodpovedný, za prípadné škody spôsobené dopravcom (Slovenská pošta, kuriér). Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite (poškodený), kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote. Náklady na jeho opätovnú dopravu na miesto určenia ako aj náklady na vrátenie reklamovaného tovaru do Domenico Cigar, s.r.o. znáša kupujúci. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu.
 
Money back - záruka vrátenia peňazí
Aby ste nákupom u nás nepodstupovali žiadne riziko, ponúkame Vám "Záruku vrátenia peňazí". Túto záruku poskytujeme, pretože sme si vedomí, že pri nakupovaní cez internet si nemôžete tovar riadne prezrieť a tak sa môže stať, že si objednáte niečo iné, ako ste si predstavovali.
Ak zistíte bezprostredne po obdržaní tovaru, že Vám nevyhovuje, máte možnosť ho bez uvedenia dôvodu vrátiť. Peniaze Vám budú zaslané späť (bankovým prevodom alebo zloženkou).
Podmienky pre vrátenie peňazí:

  1. Tovar musí byť neporušený v originálnom obale tak, aby mohol byť ďalej ponúkaný zákazníkom.
  2. Zákazník musí zásielku odoslať do 14 dní po obdržaní tovaru.
  3. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky.
  4. Vraciame Vám iba peniaze za tovar, nie poštovné a balné. Tovar zasielajte bežnou balíkovou poštou. Zásielky na dobierku nebudú prijaté.

Tlačivo odstúpenia od zmluvy

Reklamácie sú vybavované poštou na adrese Domenico Cigar, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01, Bratislava, SLOVAKIA

Informácia o riešení sporov :

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@domenicocigar.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Zrušenie zmluvy
Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:

Všeobecné ustanovenia

  1. Kupujúci prehlasuje, že v okamihu objednávky cigár dovŕšil vek 18 rokov.
  2. Na celý sortiment platí DPH vo výške 20%. Ceny jednotlivých výrobkov sú uvedené s DPH bez dopravy FCO Bratislava Slovenská republika
  3. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
  4. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.
  5. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom zaplatenia tovaru kupujúcim.

 

Informácia o ochrane osobných údajov :

PrevádzkovateĽ stránky zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej GDPR)

1. Dotknutá osoba - kupujúci, prevádzkovateľ internetového obchodu

2. účely spracúvania osobných údajov : vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadne objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať sposobom, ktorý nie je zlúčiteľný s týmito účelmi.

3. Príjemcovia- účtovnícka spoločnosť, pošta, kuriér

4. Právny základ spracúvania osobných údajov a) Spracúvanie osobných údajov (meno priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ,mesto) je nevyhnutná podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

5. Doba uchovávania osobných údajov - po dobu 3 roky - určená výhradne len na informatívny prehľad zákazníka a nie na jeho priame kontaktovanie

6. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide o napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj na právo na prenosnosť údajov.

7. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

8.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

9.  Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10. Informačný systém predávajúceho je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov.

11. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.

 

Orgán dozoru :
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava27